Strona główna » O bibliotece » Działamy! » Książki literackie i ich niepełnosprawni wzrokowo autorzy
 • A-
 • A
 • A+

Książki literackie i ich niepełnosprawni wzrokowo autorzy

Dodane 02.07.2010

Książki literackie i ich niepełnosprawni wzrokowo autorzy – w kręgu dylematów badawczych, Wrocław 2010

Dnia 28 maja 2010 roku (piątek) Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego zorganizował zebranie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, w programie którego odbył się wykład dr Małgorzaty Czerwińskiej na temat: Książki literackie i ich niepełnosprawni wzrokowo autorzy – w kręgu dylematów badawczych.

Autorka prelekcji podkreślała użyteczność w swojej pracy badawczej synkretyzmu nauk bibliologicznych, z tyflopedagogiką i socjologią edukacji. W swoich dociekaniach naukowych tyflopedagogiką posługiwała się by śledzić funkcję psychospołeczną autora, ale też wykorzystywała naukę jako swoiste narzędzie w procesie rehabilitacji, integracji, edukacji i sposobie przekazu piśmienniczego niepełnosprawnych wzrokowo twórców. Badaczka starała się określić przy okazji jaki wpływ na system książki ma sama niepełnosprawność autorów. W czasie wykładu uczestnicy dowiedzieli się wielu interesujących kwestii jak np., że autorzy niepełnosprawni wzrokowo badanych przez dr M. Czerwińską, tj. 99 osób, w przedziale czasowym 1945-2008 napisali 485 samoistnych dzieł, wydanych w 112 wydawnictwach. Nieprawdopodobne, że nie byli oni ujmowani w bazach Bibliografii Narodowej i Bibliografii Zawartości Czasopism, Polskiej Bibliografii Literackiej oraz często pozostawali nieobecni w systemie bibliograficzno-informatycznym katalogów bibliotek.

W referacie omówiono także:

 1. Książkę literacką i jej funkcje społeczne.
 2. Kulturę książki literackiej autorów z niepełnosprawnością wzroku – jej stymulatory i inhibitory (obszar: autor-dzieło - odbiorca).
 3. Wpływ Polskiego Związku Niewidomych na rzecz aktywności autorów.

W pracy badawczej wykorzystano badania jakościowe (hermeneutykę, fenomenologię, badania etnograficzne, studium przypadku, badania fenomenograficzne) i ilościowe (gromadzenie, porządkowanie i prezentacja materiału, cechy wydawniczo-formalne dzieł, cechy społeczno-demograficzne, rejestrowanie dzieł itp.).

Prelegentka skupiła uwagę słuchaczy na czterech głównych polach badawczych dotyczących:

I. Autorów:

 • motywacje literackie,
 • biografie,
 • przynależność do stowarzyszeń i ich role społeczne,
 • przynależność zawodowa,
 • dynamika twórcza.

II. Dzieł:

 • ilościowa forma i charakterystyka dzieł,
 • obszary tematyczne,
 • formy wypowiedzi literackich,
 • charakterystyka edytorska,
 • działalność edytorska i promocyjna Polskiego Związku Niewidomych, środowisk twórczych i innych oficyn.

III. Odbiorców:

 • obecność książki literackiej na rynku księgarskim,
 • obecność książki w bibliotekach,
 • obecność w Internecie,
 • rejestracja autorów z niepełnosprawnością wzorku w systemie biblioteczno-informacyjnym.

Należy zaznaczyć przy tym punkcie iż autorka przyznała się do bardzo słabego odzewu na wysłaną przez nią kwerendę do bibliotek i instytutów wydawniczych dotyczącą obecności autorów z niepełnosprawnością wzroku wobec powyższego nie mogła nawet zebrać wiele materiałów na ten temat.

IV. Animacji twórczości, edytorstwa i prewencji książek literackich autorów z niepełnosprawnością wzroku:

 • znaczenie PZN,
 • Krajowe Centrum Kultury PZN,
 • działalność kulturalno-oświatowa.

Ponadto omówiono dokładnie metody i techniki oraz źródła badawcze.

I. Metody i techniki badawcze

Metoda funkcjonalno-bibliograficzna oraz współpracujące z nią metody:

 • metoda biograficzna,
 • metoda analizy tematycznej,
 • analiza strukturalno-typologiczna,
 • metoda bibliometryczna,
 • metoda analizy dokumentów,
 • otwarty wywiad narracyjny, narracyjny wywiad ekspercki,
 • metoda sondażu diagnostycznego (technika ankiety).

II. Źródła badawcze

 • wydania książek,
 • materiały bibliograficzne (BN, przedmiotowe, oferty wydawnicze, katalogi bibliotek, elektroniczne bazy danych itp.,
 • zestawienia statystyczne,
 • kwerenda biblioteczna,
 • ankiety narracyjnego wywiadu,
 • działalność introligatorska,
 • archiwistyka,
 • materiały prasowe i księgarskie,
 • Internet,
 • literatura naukowa.

Teraz pozostaje jedynie czekać na ukazanie się drukiem książki pani dr Małgorzaty Czerwińskiej, w której zostanie powyższy temat rozwinięty i opatrzony bibliografią twórców niepełnosprawnych wzrokowo często nieobecnych w bazach bibliograficznych i katalogach bibliotek.

Małgorzata Podgórska

Dodaj komentarz

Wymagane pola oznaczone są *.


Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, kliknij aby wygenerować nowy.