Strona główna » O bibliotece » Konferencje » Bibliotekarz w świecie...
  • A-
  • A
  • A+

Bibliotekarz w świecie wartości

 


Bibliotekarz w świecie wartości
Wrocław, 15-16 maja 2003 r.

 

Cele konferencji

Pomysł konferencji "Bibliotekarz w świecie wartości", a właściwie cyklu konferencji poświęconych problemom z pogranicza bibliotekoznawstwa i innych dyscyplin humanistyczno-społecznych, zrodził się w wyniku rozważań o źródłach swego rodzaju uwiądu sporów naukowych nad zasadniczymi kwestiami dyscypliny, tak żywymi przecież czterdzieści i trzydzieści lat temu. Tak jakby w połowie lat siedemdziesiątych rozstrzygnięto już wszystko w sferze teorii. Pozostałoby więc tylko w ramach wypracowanego wówczas paradygmatu prowadzić badania empiryczne, mające na celu opisywanie faktów i zjawisk związanych z książką i biblioteką i tym samym utwierdzać się w jego niewzruszoności Tymczasem jednak zmieniła się instytucja biblioteki, tak, jak zmieniają się media, organizacja pracy i sam zawód bibliotekarza. Zmienia się w ogóle w radykalnym stopniu rzeczywistość społeczna, a wraz z tymi przemianami zachodzą widoczne przewartościowania celów życiowych członków społeczeństw, w tymi bibliotekarzy. Czasem polega to tylko na artykułowaniu celów uznawanych do niedawna za niepożądane, jak robienie kariery czy zapewnienie sobie dostatniego życia, ale też i mamy do czynienia ze zmianami głębszymi. Odzyskana w 1989 r. wolność tylko przyspieszyła owe przeobrażenia.

To wszystko stawia przed bibliotekarzami i zajmującymi się bibliotekarstwem pytania, na które należy na nowo poszukiwać odpowiedzi. Usytuowanie zaś w centrum tematyki konferencji sfery wartości miało skierować myślenie o książce i informacji oraz profesji bibliotekarskiej w stronę o wiele niewystarczająco w tej dziedzinie do dotychczas obecną.

Drugi motyw towarzyszący pomysłowi konferencji właśnie na ten temat stanowi próba zainteresowania bibliotekoznawców problemami wychodzącymi poza dotychczas zakreślony krąg zagadnień i zarazem sprawienia, żeby problematyką książki, biblioteki i informacji zainteresowali się specjaliści innych dyscyplin humanistyki. Może to w przyszłości przynieść zespolenie wysiłków, zarówno w ogólnej refleksji nad funkcjonowaniem książki i informacji w społeczeństwie, jak i w badaniach empirycznych, lub choćby dać po temu nowy impuls.

Konferencja ma inaugurować doroczny cykl spotkań tego typu, organizowanych przez Bibliotekę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, a poświęconych problemom z pogranicza bibliotekoznawstwa oraz np. medioznawstwa, socjologii, nauk o zarządzaniu, pedagogiki czy literaturoznawstwa. Być może stanie się on zaczynem szerszego zainteresowania sprawami interesującymi do tej pory tylko osoby związane profesjonalnie z książką, biblioteką i informacją. Temu też mają służyć cele tej konferencji, które sformułowano następująco:

  • namysł nad profesją bibliotekarską, jej naturą, nad możliwymi kierunkami realizowania się w jej wykonywaniu oraz nad wartościami, w kręgu których bibliotekarz funkcjonuje i ku którym się orientuje/orientować się powinien,
  • dyskurs o wartościach, które niesie słowo pisane/drukowane, informacja, biblioteka,
  • wyjście poza zacieśniający się krąg zagadnień związanych z techniką bibliotekarską (umiejętności rzemieślnicze, automatyzacja, czy nawet tzw. praca z czytelnikiem), zarządzaniem i marketingiem i poszukiwanie jakiejś busoli, według której bibliotekarz mógłby kierować się w swej pracy,
  • powiązanie myślenia o bibliotece i zawodzie bibliotekarskim z szerszą myślą humanistyczną. Być może zaowocuje to zmianami w programach kształcenia bibliotekarzy, którym wykłady z historii filozofii, prowadzone przez wykładowców, jednego dnia mających zajęcia na bibliotekoznawstwie, a drugiego na geologii, nie są w stanie ukazać rzeczywistej panoramy myślenia o otaczającym świecie fizycznym i społecznym.

Stefan Kubów

Do góry


Program konferencji

15 maja 2003 r.

Godz. 9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników
Godz. 9:30 - 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji.
Wystąpienie JM Rektora DSWE TWP
Wystąpienia gości
Uwagi organizacyjne

Część I. Biblioteka, książka, informacja, dostęp do nich jako wartości

Godz. 10:15 - 11:45 Sesja 1 (przewodniczący dr Stefan Kubów)
1. Dr Danuta Patkaniowska (BJ), Bibliotekarz opracowania rzeczowego i wartości
2. Dr Tomasz Makowski (BN), Etyczne aspekty gromadzenia i udostępniania rękopisów
3. Prof. dr hab. Piotr Dehnel (DSWE TWP), Zmierzch książki? (komunikat)
4. Dyskusja

Godz. 11:45 - 12:00 Kawa

Godz. 12:00 - 13:30 Sesja 2 (przewodnicząca dr Sabina Cisek)
1. Dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska (UŁ), Lelewelowski obraz usług informacyjnych bibliografa i bibliotekarza a działalność informacyjna
2. Marcin Chłosta (WSB Dąbrowa Górnicza), Informacja jako wartość
3. Dr Renata Tańczuk (UWr), Bibliofil i jego tożsamość
4. Dyskusja

Godz. 13:45 - 14:30 Obiad

Część  II.  Bibliotekarz w służbie i na straży wartości

Godz. 14:45 - 16:15 Sesja 1 (przewodniczący prof. dr hab. Piotr Dehnel)
1. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, SJ (WSF-P „Ignatianum”), Bibliotekarz w świecie wartości, ale jakich?
2. Jan Korczyński (Inteklasa), Bibliotekarz i człowiek w perspektywie globalizacji

4. Dyskusja

Godz. 16:15 - 16:30 Kawa

Godz. 16:30 - 18:00 Sesja 2 (przewodnicząca prof. dr hab. Irena Socha, UŚ)
1. Aleksandra Erlandsson (Centrum Pedagogiczne, Malmoe) Rola i status bibliotekarza w Szwecji : rys historyczny i stan obecny
2. Teresa Hewelt (LO, Wejherowo), Status bibliotekarza w kontekście aksjologicznym (komunikat)
3. Dyskusja

Godz. 19:00 Uroczysta kolacja

16 maja 2003 r.

Część III. Etos zawodowy bibliotekarza i pracownika informacji

Godz. 9:30 - 11:00 Sesja 1 (przewodniczący prof. dr hab. Piotr Dehnel)
1. Dr Aneta Firlej-Buzon (UWr), Bibliotekarz XXI wieku - twórca czy strażnik Świątyni wiedzy
2. Dr Stefan Kubów (DSWE TWP, UŚ), Od normy moralnej do etyki zawodowej. Myśląc o zawodzie bibliotekarza
3. Dr  Bogusława Lewandowska (IPPT PAN), Znaczenie informacji w kształtowaniu nowoczesnej świadomości społecznej - etos zawodowy bibliotekarza i pracownika informacji (komunikat)
4. Dyskusja

Godz. 11:00 - 11:30 Kawa

Godz. 11:30 - 13:30 Sesja 2 (przewodniczący dr Stefan Kubów)
1. Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki (UŚ), Współczesne dylematy etyki bibliotekarskiej
2. Dr Zdzisław Gębołyś (UŚ), Kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy za granicą
3. Dr Małgorzata Kisilowska (UW), Czy można (przyszłego) bibliotekarza nauczyć etyki?
4. Dyskusja

Podsumowanie

Godz. 13:45 Obiad

Do góry


Miejsce obrad

Dzień I: Hotel „Campanile”, Wrocław,  ul. Władysława Jagiełly 7 
Dzień II: Budynek DSWE TWP, Wrocław, ul. Wagonowa 9

Do góry