Strona główna » O bibliotece » Diagnostyczna...
  • A-
  • A
  • A+

Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej

 


Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej
Wrocław, 25-26 września 2003 r.

Cele konferencji

Biblioteki szkolne długo dobijały się właściwego miejsca w strukturze szkoły, które to miejsce dziś zwykło się określać jako „centrum informacyjne szkoły” lub nawet „centrum multimedialne szkoły”; równie długo zabiegały o uznanie swoich pracowników za pełnoprawnych członków grona pedagogicznego. Formalny awans bibliotek szkolnych w Polsce dokonał się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego stulecia, kiedy to bibliotekarzy mianowano „nauczycielami bibliotekarzami” (przez analogię do nauczycieli poszczególnych przedmiotów), włączono ich do składu rad pedagogicznych szkoły oraz zrównano poziomem wynagrodzenia z ogółem nauczycieli. Ponadto do programu kształcenia włączono jako obowiązkowe lekcje biblioteczne, nazwane ostatecznie „edukacją czytelniczą”, a potem „edukacją czytelniczą i medialną”.

Awans formalny bibliotek nie idzie jeszcze w parze w takim stopniu, jakby należało oczekiwać, z awansem w oczach środowisk nauczycielskich, zwłaszcza dozoru pedagogicznego, co znajduje wyraz w niedocenianiu potrzeb bibliotek w zakresie nakładów na zakup zbiorów i urządzeń. Zwykle bowiem ważniejsze są pomoce naukowe do poszczególnych przedmiotów i wyposażenie sal edukacji informatycznej niż choćby jeden komputer w bibliotece. Oczywiście, zdarzają się - coraz liczniejsze - wyjątki od tej reguły.

Biblioteka szkolna musi więc codziennie dowodzić, że jej funkcja nie sprowadza się tylko do udostępniania lektur szkolnych i realizacji lekcji bibliotecznych. Może ona przecież stanowić równorzędne ogniwo w zakresie tworzenia i realizacji nie tylko wychowawczego, ale i profilaktycznego programu szkoły, może wspierać nauczycieli w zapobieganiu różnego typu zagrożeniom, rozpoznawać problemy uczniów, mających rozmaite trudności w funkcjonowaniu szkolnym czy poza szkołą i znajdować właściwe swemu warsztatowi zawodowemu remedia. Bibliotekarstwo dopracowało się też skutecznych metod pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, które może z powodzeniem stosować nauczyciel bibliotekarz.

Celem konferencji jest więc ukazanie dotychczasowego zastosowania dorobku nauki w praktyce terapeutycznej bibliotekarza, który można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz zainspirowanie środowiska nauczycieli bibliotekarzy do korzystania zeń, także twórczego rozwijania go. Przy okazji chodzi o wyposażenie naszych adresatów w argumenty, że ich formalna pozycja w szkole ma, a w każdym razie powinna mieć, realne podstawy.

Stefan Kubów

Do góry


Program konferencji

25 maja 2003 r.

Godz. 9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników
Godz. 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji
Wystąpienie JM Rektora DSWE TWP
Wystąpienia gości
Uwagi organizacyjne

Sesja I. Udział biblioteki szkolnej w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

Godz. 10:15-11:45
1. Ewa Lewandowska (VI Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz), Profilaktyczno-wychowawcza funkcja biblioteki szkolnej
2. Dr Emilia Łaszewska-Radwańska (Uniwersytet Wrocławski), Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej
3. Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Biblioterapia a przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów
4. Dyskusja

Godz. 11:45-12:00 Przerwa na kawę

Godz. 12:00-13:30

1. Mgr Maria Morzyńska  (Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej, Chojnice), Miejsce i rola biblioteki w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego  w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
2. Bożena Ratajczak-Olszewska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Opole), Pedagogiczna biblioteka jako instytucja wspierająca kadrę pedagogiczną w pracy wychowawczej i profilaktycznej (na przykładzie PBW w Opolu)
3. Dyskusja

Godz. 13:45-14:45 Obiad

Sesja II. Uczeń z trudnościami w nauce w bibliotece szkolnej

Godz. 15:00-16:30
1. Prof. dr hab.Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Rola biblioteki szkolnej w terapii dzieci dyslektycznych
2. Dr Renata Aleksandrowicz (Uniwersytet Wrocławski), Potrzeby uczniów wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej
3. Katarzyna Domańska (Akademia Bydgoska) Programy terapeutyczne i profilaktyczne funkcjonujące w bibliotekach szkolnych w Bydgoszczy i ich wykorzystanie w pracy z uczniem
4. Dyskusja

Godz. 16:30-17:00 Przerwa na kawę

Godz. 17:00-18:00
1. Barbara Sołtys (Szkoła Podstawowa nr 68, Wrocław), Udział nauczyciela bibliotekarza w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

Godz. 19:00 Uroczysta kolacja

26 września 2003 r.

Sesja III. Dziecko niepełnosprawne w bibliotece szkolnej

Godz. 9:30-11:00
1. Dr Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
2. Dr Irena Borecka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wałbrzych), Kompensacyjno-korekcyjne programy biblioterapeutyczne w pracy bibliotekarza szkolnego
3. Dyskusja

Godz. 11:00-11:30 Przerwa na kawę

Godz. 11:30-13:00
1. Dr Lidia Ippoldt (Akademia Pedagogiczna, Kraków), Uczeń przewlekle chory użytkownikiem biblioteki szkolnej - zagrożenia i szanse
2. Małgorzata Czerwińska  (Uniwersytet Zielonogórski), Uczeń z dysfunkcją narządu wzroku w bibliotece - uwarunkowania kontaktu ze słowem pisanym
3. Dyskusja i podsumowanie obrad

Godz. 13:30 Obiad

Podsumowanie

Do góry


Miejsce obrad

Dzień I: Hotel „Campanile”, Wrocław,  ul. Władysława Jagiełly 7 
Dzień II: Budynek DSWE TWP, Wrocław, ul. Wagonowa 9

Do góry