Strona główna » O bibliotece » Pracownicy » Stefan Kubów
 • A-
 • A
 • A+

Stefan Kubów

Publikacje recenzowane

 1. KUBÓW S., Aktywność naukowa w wizerunku biblioteki akademickiej. [W:] Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, red. Maja Wojciechowska. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2007, s. 99-109.
 2. KUBÓW S., Biblioteka jako organizacja ucząca się. [W:] Usługi – aplikacje – treści w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa, 2004, s. 58-62.
 3. KUBÓW S., Bibliotekarskie lektury z Górnego Śląska. "Odra" 1998, nr 3, s. 8-11.
 4. KUBÓW S. [red.], Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2003.
 5. KUBÓW S., Jakich badań potrzebują biblioteki w Polsce? [W:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych: teoria i praktyka. Białystok, 2005, s. 11-17.
 6. KUBÓW S., Kompetencje menedżerów bibliotek w opinii pracowników. [W:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich. Rzeszów, 2005, s. 59-66.
 7. KUBÓW S., Kryteria i narzędzia pomiaru kompetencji menedżerów bibliotek. "Studia Bibliologiczne" 2006, T. 16, s. 69-77.
 8. KUBÓW S. Problem odpowiedzialności bibliotek akademickich za przekaz informacji naukowej. W: Media – czwarta władza? T. 2. Poznań-Opole: Scriptorium, 2011, s. 343-348.
 9. KUBÓW S. [red.], Bibliotekarz w świecie wartości. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2004.
 10. KUBÓW S. [red.], Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2002.
 11. KUBÓW S., Model biblioteki publicznej w kontekście integracji polski z Unia Europejską. [W:] Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej. Poznań, 2002, s. 39-49.
 12. KUBÓW S., Możliwości współpracy między bibliotekami uczelni państwowych i niepaństwowych. [W:] Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Poznań, 2002, s. 201-208.
 13. KUBÓW S., O potrzebie programu wychowawczego biblioteki szkolnej. [W:] Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym, red. Jolanta Gwioździk. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, 2005, s. 181-188.
 14. KUBÓW S., Od normy moralnej do etyki zawodowej – myśląc o profesji bibliotekarskiej. [W:] Bibliotekarz w świecie wartości. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP, 2003, s. 102-108.
 15. KUBÓW S., Okresowe ocenianie pracowników biblioteki. [W:] Zarządzanie kadrami w bibliotece, red. Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008, s. 79-88.
 16. KUBÓW S., Problem odpowiedzialności bibliotek akademickich za przekaz informacji naukowej. [W:] Media – czwarta władza? T. 2. Poznań-Opole: Scriptorium, 2011, s. 343-348.
 17. KUBÓW S., Promocja biblioteki. [W:] Dobra biblioteka publiczna, czyli jaka?, pod red. Anny Wiśniewskiej i Artura Paszko. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2006, s. 123-133.
 18. KUBÓW S. Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników. „Zarządzanie Biblioteką” 2011, z. 2, s. 35-42. 
 19. KUBÓW S., Rola menedżera w tworzeniu klimatu organizacyjnego biblioteki. [W:] Kultura organizacyjna w bibliotece, red. Halina Brzezińska-Stec. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 345-349.
 20. KUBÓW S., Standardy dla bibliotek naukowych. [W:] Biblioteka multimedialna : materiały z III ogólnopolskiej konferencji bibliotek szkół wyższych niepaństwowych, red. Jolanta Grzenia. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2001, s. 39-47.
 21. KUBÓW S., Warsztat informacyjny nauk o edukacji i jego realizacja w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2001, nr 4, s. 50-53.
 22. KUBÓW S., Wartości zawodowe w bibliotekarstwie w opinii bibliotekarzy i adeptów do zawodu bibliotekarskiego. [W:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność. Poznań, 2005, s. 312-317.
 23. KUBÓW S., Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami biblioteki. "Bibliotheca Nostra" 2008, nr 2(14), s. 10-15.

Publikacje popularno-naukowe

 1. KUBÓW S., Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyjazna dzieciom. "Bibliotekarz" 2010, nr 6, s. [?].
 2. KUBÓW S., Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym. "Poradnik Bibliotekarza" 2002, nr 9, s. 13-15.
 3. KUBÓW S., Bibliotekarskie lektury z oficyny SBP. "Poradnik Bibliotekarza" 1998, nr 9, s. 14-17.
 4. KUBÓW S.,  Bibliotekarskie lektury z różnych półek. "Poradnik Bibliotekarza" 1999, nr 1, s. 19-21.
 5. KUBÓW S., Bibliotekarskie pasje Edwarda Pomarańskiego. "Poradnik Bibliotekarza" 2000, nr 10, s. 17-18.
 6. KUBÓW S., "Bibliotekarstwo" – oczekiwany. "Poradnik Bibliotekarza" nr 12, s. 16-17 [?].
 7. KUBÓW S., Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki. Wyd. 2 – recenzja. "Bibliotekarz" 2000, nr 2, s. 28-30.
 8. KUBÓW S., Bibliotekarz jako zawód i misja społeczna. "Książka i Czytelnik" 2004, nr 3, s. 4-8.
 9. KUBÓW S., Bibliotekarze i politycy. "Bibliotekarz" 2002, nr 2, s. 3-5.
 10. KUBÓW S., Biblioteki niepaństwowych szkół wyższych – nowe zjawisko na bibliotekarskiej mapie Polski. "Biuletyn EBIB" 2003, nr 7(47). Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/kubow.php
 11. KUBÓW S., Biblioteki publiczne w Polsce w XXI wieku : konferencja w Kielcach. "Poradnik Bibliotekarza" 2009, nr 1, s. 17-18.
 12. KUBÓW S., Biblioteki uczelni niepaństwowych w strukturach SBP : nowa sekcja, nowe perspektywy, nowe nadzieje. "Bibliotekarz" 2003, nr 12, s. 17-20.
 13. KUBÓW S., Czy bibliotekarstwo polskie gotowe jest do integracji europejskiej? "Bibliotekarz" 2001, nr 9, s. 9-13.
 14. KUBÓW S., Czy w bibliotece jest miejsce dla polityki? : zaproszenie do dyskusji. "Poradnik Bibliotekarza" 2008, nr 7/8, s. 3-6.
 15. KUBÓW S., Dochody publiczne biblioteki. [W:] Finanse w bibliotece, red. Zdzisław Gębołyś. Warszawa: Verlag Dashöfer, 2008, rozdz. 5.1.1.
 16. KUBÓW S., Domowy świat książek : wybrane księgozbiory w XIX wieku, J. Szocki. Kraków, 2000 – recenzja. "Bibliotekarz" 2001, nr 5, s. 29-30.
 17. KUBÓW S., Drukarnia Wolna Jana Potockiego w warszawie, 1788-1792. Wrocław 1998 – recenzja. "Rocznik Biblioteki Narodowej" 2006, T. 37-38, s. 416-418.
 18. KUBÓW S., Dzień Bibliotek i Bibliotekarza na Śląsku 2001. "Poradnik Bibliotekarza" 2001, nr 9, s. 26-27.
 19. KUBÓW S., Dzień Bibliotekarza na Śląsku Dolnym i Górnym. "Poradnik Bibliotekarza" 2000, nr 9, s. 26-28.
 20. KUBÓW S., Edukacyjna funkcja biblioteki szkolnej. "Biblioteka w Szkole" 2003, nr 6, s. 4-5.
 21. KUBÓW S., Grzechy główne kształcenia bibliotekarzy w polskich szkołach wyższych. "Biuletyn EBIB" 2003, nr 37. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/8kubow.php
 22. KUBÓW S., Irlandia w Bibliotece Śląskiej. "Bibliotekarz" 2001, nr 7/8, s. 33-34.
 23. KUBÓW S., Jak promować bibliotekę? "Bibliotekarz" 2006, nr 9, s. 10-15.
 24. KUBÓW S., Jakość usług w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu w świetle ankiety. "Biuletyn EBIB" 2002, nr 3(33). Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/kubow.php
 25. KUBÓW S., Konferencja „Biblioteki w służbie regionu” Boguchwała k. Rzeszowa, 09. 1996. "Bibliotekarz" 1997, nr 1, s. 29-31.
 26. KUBÓW S., Konferencja nt. edukacji permanentnej bibliotekarzy i pracowników informacji, Kraków, 04, 1998. "Bibliotekarz" 1998, nr 9, s. 16-18.  
 27. KUBÓW S., Książka o Śląsku. Recenzja ksiązki D. Rotta: Wawrzyniec Korwin – wczesnorenesansowy humanista śląski. Katowice, 1997. "Odra" 1998, nr 1, s. 116-117.
 28. KUBÓW S., Książki o Śląsku o Serii Bibliofilskiej WBP w Katowicach. „Poradnik Bibliotekarza”, 1997, nr 3, s. 20-22.
 29. KUBÓW S., Lektura dla bibliotekarzy – recenzja książki J. Zomkowskiego, Zamieszkać w bibliotece. „Poradnik Bibliotekarza”, 2005, nr 1, s. 32.
 30. KUBÓW S., Marketing organizacji non profit / M. Huczek. Sosnowiec, 2003 – recenzja. „Bibliotekarz”, 2004, s. 31-32.
 31. KUBÓW S., Marketing usług biblioteki fachowej – recenzja  książki J. Przybysz i P. Pioterka Plan marketingowy dla biblioteki fachowej (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Warszawa, 2000). "Poradnik Bibliotekarza" 2001, nr 5, s. 16-17.
 32. KUBÓW S., Menedżer w bibliotece – kim jest? "Bibliotekarz" 2006, nr 3, s. 9-12.
 33. KUBÓW S., Menedżer w bibliotece – profesjonalista, aktor, lider. "Bibliotekarz" 2005, nr 7/8, s. 37-39.
 34. KUBÓW S., Międzynarodowe seminarium wykładowców bibliotekoznawstwa w szkołach wyższych - Moskwa, 3-5. 12. 2001. "Bibliotekarz" 2002, nr 5, s. 23.
 35. KUBÓW S., Model nowoczesnej biblioteki publicznej w kontekście integracji Polski z Unia Europejską. "Książka i Czytelnik" 2004, nr 2, s. 9-14.
 36. KUBÓW S., Nasze dobre praktyki. "Książka i Czytelnik" 2011, nr 1, s. 4-6.
 37. KUBÓW S., Nowa biblioteka naukowa we Wrocławiu – DSWE. "Poradnik Bibliotekarza" 1999, nr 2, s. 24-26.
 38. KUBÓW S., Nowe książki z oficyny SBP. "Poradnik Bibliotekarza" 1999, nr 7/8, s. 20-22.
 39. KUBÓW S., Nowe publikacje bibliofilskie WBP w Katowicach – nowe bibliotekarskie lektury. „Poradnik Bibliotekarza” 1998, nr 4, s. 5-7.
 40. KUBÓW S., O potrzebie marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. "Bibliotekarz" 2005, nr 4, s. 2-6.
 41. KUBÓW S., O powinnościach bibliotekarza : zaproszenie do wspólnego myślenia. "Książka i Czytelnik" 2009, nr 3, s. 31-33.
 42. KUBÓW S., Piękny zawód – piękne spełnienie - recenzja książki J. Burakowskiego Przypadek ze skutkiem dożywotnim: wspomnienia bibliotekarza z lat 1956-2002. "Poradnik Bibliotekarza" 2004, nr 6, s. 18-20.
 43. KUBÓW S., Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy: sprawozdanie z konferencji naukowej. "Biuletyn EBIB" 2005, Nr 8 (69). Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/kubow.php
 44. Kubów S., Siedem grzechów głównych kształcenia bibliotekarzy w polskich szkołach wyższych. "Bibliotekarz" 2002, Nr 4, s. 8-11
 45. Kubów S., Sprawozdanie z 11. ogólnopolskiej konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych "Społeczny i edukacyjny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich". "Biuletyn EBIB" 2009, nr 7(107). Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2009/107/a.php?kubow
 46. Kubów S., Standardy dla bibliotek naukowych. "Biuletyn EBIB" 2001, nr 7(25). Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/25/kubow.html
 47. KUBÓW S., System podwyżek wynagrodzeń w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. "Bibliotekarz" 2010, nr 3, s. 13-16.  
 48. KUBÓW S., W trosce o nasze Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. "Biuletyn EBIB" 2002, nr 9(38). Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/38/kubow.php
 49. KUBÓW S., Wizerunek biblioteki szkoły wyższej w jej bezpośrednim otoczeniu. [W:] Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Wrocław 2002, s. 61-68.
 50. KUBÓW S., Z „SOWĄ” w Rzeszowie. "Bibliotekarz" 2000, nr 10, s. 21-22.
 51. KUBÓW S., Zagrożenia biologiczne w budynku. "Bibliotekarz" 2000, nr 6, s. 24-26.   

Konferencje i seminaria

 1. Nowoczesne metody organizacji bibliotek. Gdańsk, 14-15.4.2011 (referat: Elastyczne struktury organizacji bibliotek, członkostwo Rady naukowej).
 2. Wolność a/i odpowiedzialność : problemy mediów współczesnych. Opole, 5-6.11.2010 (referat: Problem odpowiedzialności bibliotek akademickich za przekaz informacji naukowej, wiceprzewodniczący Rady Naukowej, moderator sesji).
 3. Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Nowa Wieś k. Krakowa, 8-10.9. 2010 (referat: Biblioteki akademickie (tylko) dla akademików?).