Strona główna » O bibliotece » Regulaminy i Zarządzenia » Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych
 • A-
 • A
 • A+

Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych Biblioteki DSW

 

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

BIBLIOTEKI DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

 

 

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności pomiędzy Biblioteką DSW,
a bibliotekami krajowymi.

 

 

Wypożyczenie zbiorów z innej biblioteki do Biblioteki DSW

 

 1. Prawo do korzystania z usługi Wypożyczenia Międzybiblioteczne posiadają następujący użytkownicy Biblioteki DSW:
 • pracownicy DSW,
 • studenci, słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci DSW.

 

 1. Zamówienia należy dokonywać osobiście w Bibliotece DSW. Użytkownik korzystający z usługi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

 

 1. W ramach Wypożyczeń Międzybibliotecznych realizowane są zamówienia:
 • na książki, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być one dostępne w Bibliotece DSW lub bibliotekach wrocławskich,
 • na wykonanie kopii dokumentu, z zastrzeżeniem że Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania usługi, na podstawie wyceny biblioteki wykonującej kopię.

 

 1. Jednorazowo Użytkownik może złożyć zamówienie na 3 publikacje.

 

 1. Zamówienia na książki realizowane są poprzez wypożyczenie przez Bibliotekę DSW egzemplarza
  z księgozbioru innej biblioteki. Usługa jest bezpłatna.

 

 1. Książki sprowadza się na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą. Biblioteka DSW zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o wpłynięciu zamówionych książek oraz terminie,
  do którego będą one w dyspozycji Biblioteki DSW.

 

 1. Wypożyczone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu. Za wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie
  ich korzystania odpowiada Użytkownik.

 

 1. Zamówienie może zostać nie zrealizowane z przyczyn niezależnych od Biblioteki DSW.

 

 1. Niestosowanie się do Regulaminu Wypożyczeń Międzybibliotecznych może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie prawa do korzystania z tej usługi.

 

 


 

 

 

 

Wypożyczenie zbiorów Biblioteki DSW innej bibliotece

 

 1. Biblioteka DSW wypożycza wyłącznie książki ze statusem do wypożyczania. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni.

 

 1. Biblioteka DSW nie wypożycza:
 • zbiorów przeznaczonych do korzystania na miejscu,
 • czasopism,
 • zbiorów multimedialnych.

 

 1. Biblioteka DSW zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez bibliotekę wrocławską oraz inną bibliotekę, przy założeniu, że zamawiane książki dostępne są w bibliotece zlokalizowanej w tej samej miejscowości, co biblioteka zamawiająca. W odmowie wskazuje lokalizację egzemplarza.

 

 1. Zamówienia na książki pozostające w zbiorach Biblioteki DSW składa się poprzez wypełnienie
  Rewersu na wypożyczenia międzybiblioteczne dla bibliotek krajowych i przesłanie go na adres: międzybiblioteczne@dsw.edu.pl.

 

 1. Całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone książki ponosi biblioteka zamawiająca.

 

 1. W przypadku nieoddania przez bibliotekę zamawiającą książek w terminie, Biblioteka DSW nie będzie realizować kolejnych zamówień tej biblioteki do czasu oddania wypożyczonych egzemplarzy.

 

 1. Nieoddanie wypożyczonej publikacji w terminie 3 miesięcy od daty wypożyczenia będzie traktowane równoznacznie z jej zagubieniem; w takim przypadku biblioteka zamawiająca ma obowiązek zwrotu identycznego egzemplarza (to samo wydanie) lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki DSW w Cenniku, co jest warunkiem ponownego otwarcia konta wypożyczeń.

 

 1. W przypadku powtarzania się strat powodowanych przez tę samą bibliotekę zamawiającą
  lub wielokrotnego nieprzestrzegania przepisów regulaminu, biblioteka taka może zostać pozbawiona prawa wypożyczania zbiorów Biblioteki DSW.

 

 1. Biblioteka DSW realizuje zamówienia bibliotek na wykonanie dokumentu wtórnego (skanu)
  z poszanowaniem praw autorskich. Koszt wykonania tej usługi określa Cennik Biblioteki DSW. W celu złożenia zamówienia należy przesłać wypełnione Zlecenie wykonania skanu dla bibliotek krajowych
  na adres międzybiblioteczne@dsw.edu.pl. Usługa realizowana jest po potwierdzeniu akceptacji kosztu
  jej wykonania.

 

10.  Płatności za usługę dokonuje się na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Dolnośląską Szkołę Wyższą.

 

11.  Skany materiałów bibliotecznych wysyłane są wyłącznie pocztą elektroniczną.

 

12.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                         Dyrektor Biblioteki DSW

                                                                                                     Dr Stefan Kubów